Jaurisova 515/4, Praha, 140 00, Czech Republic
Zákaznícký servis (Po až Pi: 10am - 4pm):

BREXIT INFO - aktualizované 2.1.2021

Dolphi Transport

BREXIT INFO - aktualizované 2.1.2021

Aktualizované 2.1.2021

Dôležité! Nižšie uvedené informácie su mimoriadne dôležité pre pochopenie zmien, ktoré od 1.1.2021 nastali pri preprave zásielok z UK do ČR a SR. Je zodpovednosťou príjemcu (adresáta) zásielky, aby sa oboznámil s aktuálnymi colnými predpismi v krajine kam zásielka smeruje. Spoločnosť Dolphi Transport nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne, alebo neúplné vyplnenie formulárov potrebných pre colné konanie. Čítajte prosím až do konca článku.

Od 1.1.2021 už Veľká Británia nie je členom EU, opustila colnú úniu i spoločný trh. Dňa 24.12.2020 bolo oznámené, že sa UK a EU podarilo dohodnúť tzv. Free Trade Agreement - dohodu o voľnom obchode. Čo to pre vás znamená?

Dohoda zabezpečuje, že sa pri obchodovaní medzi UK a EU nebudú uplatnovať clá ani žiadne kvóty, za predpokladu splnenia podmienok týkajúcich sa pravidiel o pôvode tovaru. To je zaiste dobrá sprava. Tá horšia je, že pri obchodovaní medzi UK a EU pribudlo byrokracie a "papierovania", ktoré sme doteraz riešiť nemuseli. Konkrétne pôjde o preclenie každej jednej zásielky.

Čo to je preclenie zásielky a prečo sa musí robiť ak sa žiadne clá uplatnovať nebudú?

Kedže UK už nie je členom colnej únie, akýkoľvek tovar, ktorý sa dostane na územie EU musí prejsť colným konaním (musí sa precliť) - je to proces, pri ktorom sa podľa hodnoty zásielky stanoví výška cla a DPH (tzv. colný dlh), ktorý musí uhradiť príjemca zásielky v EU. Na základe dohody medzi UK a EU sa clo platiť nebude (za predpokladu splnenia podmienok týkajúcich sa pravidiel o pôvode tovaru), ale DPH ano.
Je dôležité si uvedomiť, že príjemca zásielky je zodpovedný za úhradu colného dlhu, ktorý colná správa vymeria. Neprevzatie zásielky príjemcom u ktorej bol vymeraný colný dlh, alebo neuhradenie tohoto colného dlhu môže znamenať, že zásielka sa môže vrátiť odosielateľovi na odosielateľove náklady (prípadne sa môže úradne zlikvidovať) a od príjemcu neprevzatej zásielky s vymeraným colným dlhom môže byť tento colný dlh vymáhaný.

Pokiaľ je zákazníkom spoločnosť, plátca DPH na území EU, tak síce DPH pri preclení zásielky zaplatí, ale následne si môže DPH uplatniť pri daňovom priznaní k DPH.

U fyzických osôb - nepodnikateľov a u spoločností - neplátcov DPH, je bohužial tiež nutné DPH uhradiť a nie je možné ho nijak získať späť. Tiež je potrebné počítať s poplatkom za preclenie zásielky.

Výnimka z vyšie uvedeného je, ak hodnota zásielky nepresiahne 22EUR. V takom prípade sa neplatí ani clo, ani DPH ani poplatok za preclenie. Do limitu 22EUR sa počíta len hodnota tovaru v zásielke, nie poštovné.

DPH sa nehradí ani v prípade, že odosielateľom i príjemcom je súkromná osoba, zásielka ma neobchodný charakter, dôvod exportu je uvedený ako "dar" a jej hodnota nepresiahne 45EUR. Ak je úhrnná hodnota zásielky vyššia ako 45 EUR a zásielka pozostáva z dvoch alebo viacerých kusov tovaru, oslobodenie sa priznáva do tejto výšky aj na tovar, ktorý, ak by bol dovážaný samostatne, bol by oslobodený. Hodnota jednej položky sa však nemôže rozdeliť na viac častí.
Príklad: v zásielke bude, napr. fén s hodnotou 30 EUR a sveter s hodnotou 50 EUR. Aj keď celková hodnota zásielky je nad limit oslobodenia (t.j. nad 45 EUR), je možné oslobodiť fén s hodnotou 30 EUR od DPH a platbe DPH bude podliehať iba sveter.

UPOZORNENIE: Čím vyššiu hodnotu zásielky uvediete, tým vyššiu DPH bude príjemca zásielky platiť.

Pri sťahovaní z UK do ČR a SR môže byť DPH odpustené za predpokladu, že v zásielke sa nachádzajú výlučne položky, ktoré sťahujúca sa osoba vlastní aspoň 6 mesiacov a v krajine, z ktorej sa sťahuje, tzn v UK pobývala aspoň 12 mesiacov. Musí sa tiež jednať o položky nespotrebného charakteru. Odpustenie DPH neplatí pre alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania.

Aby mohla byť zásielka vôbec odoslaná, budeme od vás potrebovať niekoľko údajov, ktoré ste doteraz udávať nemuseli. Predovšetkým pôjde o podrobný popis obsahu zásielky, tzn. je potrebné uviesť každú položku v zásielke, počet kusov, hodnotu jednotlivých položiek a hlavne tzv. HS kódy. Tým prosím venujte zvýšenú pozornosť. Viac informácií ako vyplniť popis obsahu zásielky nájdete v Nápovede pri vyplňovaní formuláru. Zdôrazňujeme, že pri nesprávnom alebo neúplnom vyplnení vás vyzveme, aby ste údaje doplnily. Bez týchto údajom vašu zásielku nevyzdvihneme, respektívne budete colnou správou na území doručenia vyzvaní na doplnenie týchto údajov a doručenie vašej zásielky bude pozastavené.

Aké služby teda bude Dolphi Transport od 1.1.2021 ponúkať?

1. Prepravu zásielok z UK do ČR a SR v spolupráci s externými prepravcami (DPD a DHL)
2. Sťahovanie z UK do ČR a SR (bude spustené v priebehu mesiaca Január, presný dátum bude upresnený)
3. Paletová preprava z UK do ČR a SR (bude spustená v priebehu mesiaca Január, presný dátum bude upresnený)

Detailný popis jednotlivých služieb je/bude popísaný na našich stránkach.

Naše klasické služby - štandard a economy už od 1.1.2021 ponúkať nebudeme a spoluprácu s firmou Toptrans sme ukončily. Chceme tiež zdôrazniť, že potreba vyplňovať údaje ako detailný popis obsahu zásielky a HS kódy nie je náš výmysel, ale zákonná povinnosť, ktorú má každý odosielateľ (exportér) pri zasielaní čohokoľvek medzi UK a zbytkom sveta. Akýkoľvek prepravca, ktorý bude prevádzkovať prepravu medzi UK a EU je povinný priložiť k zásielke colnú deklaráciu(jej súčasťou sú okrem iného i HS kódy), bez nej zásielka vôbec neopustí krajinu odosielateľa.

TopTrans